อ่าน ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินโบนัส พ.ศ. 2562 (การสร้างขวัญกำลังใจ) คลิกที่นี่