อ่าน คำสั่งประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการปฏิบัติงาน 78-2558 คลิกที่นี่