อ่าน ระเบียบกระทรวงการคลัง-ว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ 2548 คลิกที่นี่