อ่าน พ.ร.บ. ธุรกรรมอิเล็ก 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิกที่นี่