อ่าน กฎกระทรวง ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดิน พ.ศ.2562 คลิกที่นี่