อ่าน ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ที่นี่