อ่าน กฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธี ฉบับที่ 3 พ.ศ.2564 ที่นี่