อ่าน กฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ที่นี่