อ่าน กฎกระทรวง กำหนดกรณกีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ที่นี่