อ่าน กฎกระทรวง หลักเกณฑ์ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาฯ ที่นี่