อ่าน กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนฯ คลิกที่นี่