ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยชุดใหม่ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้มีความเข้าใจในกิจการ การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) จึงได้จัดให้มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริง โดยเริ่มต้นจากการศึกษาดูงานกระบวนการด้านใบยา ณ โรงอบใบยาเด่นชัย จังหวัดแพร่ และสำนักงานยาสูบสุโขทัย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ในการนี้มีกรรมการ ยสท. ร่วมเดินทางศึกษาดูงานจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายทองเปลว กองจันทร์,  พลโท วรพจน์ ธนะธนิต, พลตำรวจตรี ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์,  นายปิ่นสาย สุรัสวดี และนางสาวสุภัค ไชยวรรณ  โดยมี นายชัชชัย สิริรวีกูล รองผู้ว่าการด้านใบยา นายสิทธิพร ก้อนแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายใบยา นายประสาท มงคลศิริ ผู้จัดการสำนักงานยาสูบแพร่  นายพูนพงษ์ สายน้ำตาล ผู้จัดการโรงอบใบยาเด่นชัย นายเสนอ ศรศรี ผู้จัดการสำนักงานยาสูบสุโขทัย พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

กรรมการ ยสท. รับฟังบรรยายสรุป และเข้าเยี่ยมชมกระบวนการแยกก้านและอบใบยา ที่โรงอบใบยาเด่นชัย จ.แพร่

กรรมการ ยสท. รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเพาะปลูก และการบ่มใบยา ที่สำนักงานยาสูบสุโขทัย  จากนั้น เยี่ยมชมการเพาะต้นกล้าใบยา และการบ่มใบยาสูบ ของเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมรับฟังปัญหา

กองสื่อสารองค์กร