ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
ฝ่ายการพิมพ์
ฝ่ายวางแผนการผลิต
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สำนักคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
สำนักกฎหมาย