การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอแสดงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการขับเคลื่อนตามประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม และจะมุ่งมั่นพัฒนาตนเองตามคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง  วินัย  สุจริต จิตอาสา พร้อมทั้งปฏิบัติตามคุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ตามแนวคิด คุณธรรมนำการพัฒนา ทั้งนี้  เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

“ผู้บริหาร และส่วนงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย ได้ลงนามร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน”

เพื่อยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและบริหารงานตามหลักการด้านการกำกับดูแลที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อไป

ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม การยาสูบแห่

ศูนย์ ศปท.ยสท.