ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายวางแผนการผลิต
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ายการพิมพ์
ฝ่ายการแพทย์
สำนักกฎหมาย
สำนักคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม