ฝ่ายการแพทย์
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ายวางแผนการผลิต
ฝ่ายการพิมพ์
สำนักกฎหมาย
สำนักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม