เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ (แบบ รร.1, รร.2 และ รร.3) อะไหล่ Consumable Parts หินลับมีด สำหรับใช้กับเครื่องตัดใบยา HAUNI KT2 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 รายการ