เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ (แบบ รร.1, รร.2 และ รร.3) อะไหล่สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ HAUNI ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 9 รายการ