สำนักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
สำนักกฎหมาย
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ายวางแผนการผลิต
ฝ่ายการพิมพ์ (สอบที่ ยสท.อยุธยา)
ฝ่ายการแพทย์
ฝ่ายบัญชีและการเงิน