คลิกอ่าน ระเบียบว่าด้วยการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม