ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างรายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง