ประกาศรับสมัครฝ่ายการพิมพ์
ประกาศรับสมัครฝ่ายการแพทย์
ประกาศรับสมัครฝ่ายตรวจสอบภายใน
ประกาศรับสมัครฝ่ายบัญชีและการเงิน
ประกาศรับสมัครฝ่ายวางแผนการผลิต
ประกาศรับสมัครฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ประกาศรับสมัครสำนักกฎหมาย
ประกาศรับสมัครสำนักคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม