ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1,803 เครื่องและเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า จำนวน 414 เครื่อง