ด้วยการยาสูบแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการค้าเพื่อคัดเลือกเป็นร้านทดลองทำการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่(Modern Trade)  ก่อนแต่งตั้งเป็นร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่(Modern Trade)  โดยมีรายละเอียด ดังนี้.-

เอกสารรายละเอียด (PDF)

แบบฟอร์มคำร้องขอสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นร้านค้าทดลองยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่(Modern Trade) (PDF

ระเบียบการยาสูบแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจำหน่ายยาสูบให้กับร้านขายส่งยาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade)