เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ลฯ .ที่สถานีใบยาป่าก่อดำ เชียงราย