ดาวน์โหลดไฟล์ PDF >>>(1)แบบ รร.1 สำหรับประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

(2)แบบ รร.2 ผู้เสนอราคาเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง

(3)แบบ รร.3 สัญญาคุณธรรม

ศูนย์ ศปท.ยสท.