นายภาณุพล  รัตนกาญจนภัทร ลงนามบันทึกข้อตกลงส่งมอบ-รับมอบ ที่ราชพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2564  กับนายยุทธนา  หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ โดยการยาสูบแห่งประเทศไทย รับมอบที่ดินราชพัสดุ รวมทั้งสิ้น จำนวน 149 แปลง และส่งคืนกรมธนารักษ์ทั้งสิ้น 38 แปลง ซึ่งพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 72   ปี กรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

กองสื่อสารองค์กร