จ้างบริการระบบควบคุมดูแลการจำหน่ายบุหรี่ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ในร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) (สำหรับประธานคณะกรรมการฯ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง)

จ้างบริการระบบควบคุมดูแลการจำหน่ายบุหรี่ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ในร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store)(สำหรับผู้เสนอราคา)