เอกสารประกาศประกวดราคา

TOR จ้างเหมาบริการจัดหาช่างฝีมือแรงงานและบุคคลากร จำนวน 20 คน