ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริตของการยาสูบแห่งประเทศไทย (ศปท.ยสท.) ได้มีการคัดเลือก “บุคคลต้นแบบ” ผู้ประพฤติปฎิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดีด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ยสท. ได้รับการยกย่องเชิดชูเกีบรติให้ปรากฎเป็นแบบอย่างต่อส่วนงานและองค์กร ต่อไป