คณะผู้บริหารและพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่เสียสละต่อสู้กับโรคโควิด-19 เพื่อ​คนไทยทุกคน

กองสื่อสารองค์กร