คำสั่ง 246-63 กำหนดหน้าที่ในการบริหารงาน การมอลอำนาจ และการตั้งตัวแทน ยสท.อยุธยา