เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร. 1 และ รร. 2)