รหัสแผนจัดซื้อหมึกพิมพ์ Photogravure จำนวน 3 กลุ่ม (P64010004192)