การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) .pdf