จัดทำระบบ softener พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง 1 ระบบเผยแพร่แผนจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายแผนฯ Softener