“การขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานซากชิ้นส่วนอะไหล่และเศษโลหะต่างๆ จำนวน 2 รายการ” ..รายเละเอียดเพิ่มเติม..