นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย และนายนพดล หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563

กองสื่อสารองค์กร