เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ(แบบ รร.1,2)ซื้ออะไหล่ CONSUMABLE PARTS สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ PROTOS จำนวน 6 รายการ