เอกสารรับรองความไม่เกี่วข้องฯ จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์