เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง(แบบ รร 1-2 )ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องอบใบยา BURLEY TOASTER HBT