อะไหล่ Supervision Computer for Main control Unit พร้อมโปรแกรม จำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่