ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เครือข่ายไร้สาย (WiFi) พร้อมอุปรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 170 จุด ทดแทน สำหรับอาคารบ้านพักพนักงาน ยสท อยุธยา