เอกสาร รร.1-รร.2 การซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องบรรจุหีบ MCP หมายเลข 5