กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ และข้อเสนอแนะ ตั้งแต่วันที่ 25 – 30 มิถุนายน 2563

-ร่าง- ประกาศและเอกสารประกวดราคา

TOR จัดหาแรงงานด้านโยธา จำนวน 6 คน

ราคากลาง