ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องบันทึกข้อมูลการขาย(POS) และระบบ VAT