ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานพัฒนาซอฟต์แวร์ และงานด้านสื่อมัลติมีเดีย พร้อมอุปกรณ์จำนวน 2 ชุด