รร1รร2 ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องบรรจุหีบ MCP จำนวน 5 รายการ