คำสั่งที่ 267 / 2562 แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ ยสท. (ศปท.)