การจัดซื้อ จัดจ้างที่มีระยะเวลาการดำเนินโครงการหรือทำสัญญาผูกพันงบประมาณเกินกว่า 1 ปี